Hỗ trợ thực hiện dịch vụ sử dụng truyền tin liên tục để quản lý nhu cầu giao thông

Năm tiến hành : Năm 2012 Tên khách hàng :
Bộ đất đai và giao thông Viện nghiên cứu chính sách công nghệ đất đai quốc gia

Dựa trên các kỹ thuật thông tin liên quan tới điện thoại cảm ứng, thiết bị OBD(On-Board Diagnostics),thiết bị lắp lên xe ETC2.0, lái xe sẽ nhận được điểm cộng tính trên tuyên đường, khu vực, khoảng thời gian và cự ly đã chạy. Bằng dịch vụ này, chúng tôi tiến hành thực nghiệm và nghiên cứu tính thực tế từ phương diện kỹ thuật.
Nghiên cứu của chúng tôi bao gồm (1) Tiến hành xác minh bằng dịch vụ quản lý nhu cầu giao thông, (2) Điều chỉnh các chức năng của hệ thống cần xác minh, (3) Thiết lập điều kiện tiên quyết để thực hiện thí điểm, (4) Phương pháp thu thập , tổng hợp thông tin, (5)Thiết kế hệ thống thí điểm, 6)Chuẩn bị máy móc cho hệ thống thí điểm, phương pháp thu mua, (7) Lập kế hoạch chạy xe · Lập lịch thử nghiệm, (8)Phương pháp thí điểm về truyền tin và thời gian sử lý dữ liệu, (9)Chuẩn bị thí điểm, lập thể chế thực hiện, (10) Kiểm tra hoạt động trước khi tiến hành. Chúng tôi đã xây dựng và phát triển hệ thống thu thập dữ liệu và nội dung cần thiết, thí điểm kế hoạch chạy xe, hệ thống thí điểm.
Từ kết quả thí điểm, chúng tôi phân tích thông tin thu thập được, phân loại dịch vụ cho từng nhu cầu giao thông dự kiến, chuẩn bị các thiết bị đáp ứng mức yêu cầu dịch vụ trung bình. Chúng tôi điều chỉnh chất lượng dịch vụ và tạo ra bản đồ đường.

Hình ảnh minh họa