Hỗ trợ vận hành hội nghị liên quan tới mall hóa đường Shinjuku

Năm tiến hành : Năm 2016 Tên khách hàng : Quận Shinjuku

Khái quát

Tiến hành hỗ trợ chuẩn bị, quản lý tài liệu cải thiện môi trường cho người đi bộ phía Đông Shinjuku, xây dựng một thành phố phù hợp để đi bộ quanh Shinjuku dori như một trung tâm mua sắm. Chúng tôi đảm nhận tiến hành thí điểm cải thiện môi trường cho người đi bộ khu của Đông ga Shinjuku bằng kinh phí của Bộ đất đai và giao thông. Chúng tôi tiến hành tập trung khu bốc dỡ hàng hóa, lưu thông hàng hóa, phù hợp hóa bãi đỗ xe, thời gian đỗ xe. Từ đó, chúng tôi giảm được lượng xe đậu trên đường, cải thiện môi trường, giảm phí vận tải.

Hình ảnh minh họa cho tập trung khu bốc dỡ hàng hóa

Hình ảnh phù hợp hóa bãi đỗ xe, thời gian đỗ xe

Hình ảnh minh họa

  • Tình trạng tập trung hóa khu bốc dỡ hàng hóa (kho)

  • Tình trạng tập trung hóa khu bốc dỡ hàng hóa (chuyển phát)

  • Đường Chou (giờ thường)

  • Đường Chou (giờ thí điểm)

  • Hội nghị (giờ thường)